Protokoll vid extra Årsmöte 25 april 2017

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen
2. Närvarolista
12 personer närvarande enligt lista

3. Årsmötets utlysande
Extra Årsmötet befanns utlyst i behörig ordning. Se bilaga!

4. Dagordning
Dagordning godkändes

5. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Eliisa Kytölä

6. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Saara Jokinen

7. Val av justerare
Till justerare valdes Birgitta Nodler och Maud Bäckasin

8. Beslut om nya stadgar
Carita Wickström förklarade ändringarna i stadgarna, vilka
godkändes enhälligt. För att de skall bli giltiga måste stadgarna godkännas
en gång till på nästkommande medlemsmöte.

9. Val av sekretera på två år.
Till sekreterare valdes Kirsti Malmgren

10. Fastställande av medlemsavgift för 2018
Mötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för 2018 till 125 kr

11. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade för visad uppmärksamhet

Sekreterare för mötet
Saara Jokinen

Justerare
Birgitta Nodler Maud Bäckasin

Protokoll fört vid årsmöte för Sigtuna Kulturförening lördagen den 18 februari 2017, klockan 17.00 på Södergatan 50, Märsta.

1. Ordförande Karen Salmose hälsar medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. En parentation hölls för Hans Ekblom.

2.
Närvarolistan justeras.

3. Till ordförande för mötet valdes Svante Bodin och till sekreterare Bo Klang. Till justerare valdes William Petersson och Eliisa Kytölä.

4 Årsmötets utlysande. Ordförande informerar att kallelsen gått ut minst tre veckor före. Årsmötet beslutar att mötet är stadgeenligt utlyst.

5 Fastställande av dagordning. Stadgefråga på punkt 16, övriga frågor.

6 Verksamhetsberättelse för 2016. Styrelsens ordförande redogör för verksamheten det gångna året. Årsmötet beslutar fastställa verksamhetsberättelsen.

7 Ekonomisk berättelse för 2016. Kassören redovisar den ekonomiska redovisningen. Årsmötet beslutar fastställa den ekonomiska berättelsen.

8 Revisionsberättelsen. Revisor Marianne Karsson redogör för revisionsberättelsen. Se bilaga. Årsmötet beslutar godkänna revisionsberättelsen.

9 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar ge ansvarsfrihet för styrelsen.

10 Val av styrelse
Margareta Klang redogjorde för deras arbete och att Larz Eldbåge avgick från valberedningen.
a/ Till ordförande på ett år valdes Karen Salmose
b/ Till vice ordförande på ett år. Sen avsägelse, ingen nominering. Se övriga frågor Årsmötet beslutar att valberedningen tar fram ett förslag till vice ordförande senast den 1 april 2017. När förslag till vice ordförande finns kallar styrelsen skyndsamt till ett extra årsmöte.
c/ Till kassör på två år valdes Carita Wickström
d/ Till ledamot på två år valdes Kirsti Malmgren
e/ Till ledamot fyllnadsval på ett år valdes Birgitta Nodler
f/ Till ersättare på ett år valdes Saara Jokinen, Maud Beckasin och Catharina Westholm

11 Firmatecknare: Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

12 Val av revisorer på 1 år
a/ Till revisorer valdes Marianne Karsson och Bo Klang
b/ Till revisorsersättare valdes Hildegard Sakerwalla och Hans Henriksson

13 Till valberedning valdes: Katarina Torfason, Lisbeth Stenberg och Aliro Delgado.

14 Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 125 kr.

15 Rapporter och skrivelser
Ordförande redovisar verksamheten för våren 2017.

16 Övriga frågor
Sigtuna kommuns bidragsregler kräver att årsmötet väljer ordförande, kassör och sekreterare och det kräver en stadgeändring. Mötesordförande redogör för formalia.
Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ändra stadgarna enligt ovan.

17 Mötesordförande förklarade årsmötet för avslutat.

Vid protokollet

Bo Klang, Svante Bodin

Justeras
William Petersson, Eliisa Kytölä