VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
 
Styrelse
Ordförande   Karen Salmose                   
Sekreterare    Lisbeth Stenberg               
Kassör           Carita Wickström              
Ledamot       Catharina Westholm
Ledamot       Birgitta Nodler, tf ordf from september 2019
Ledamot       Ann-Marie Ekblom
Ledamot        Maud Beckasin
Suppleant      Ylva Holmberg, v ordf fr om september 2019             
Suppleant      Kirsti Malmgren
Suppleant      Anne Holmbom
 
Revisorer
Marianne Karlsson
Bo Klang
Hildegard Sakerwalla, ersättare
Hans Henriksson, ersättare
 
Valberedning
Katarina Torfason, sammankallande
Hildegard Sakerwalla
Marianne Andrén, avgick i november 2019               
 
 Utställningar
Föreningen har anordnat 4 utställningar under verksamhetsåret visats på olika platser i Sigtuna kommun. Samarbetspartner, se under resp utställning.
 
18-19 maj                            Samlingsutställning i församlingslokalen Munken, Sigtuna.
36 konstnärer ställde ut. Ett arrangemang med Kultur o Fritid, ABF, Sigtuna församling,
 
18-19 maj                            Påskrunda med öppna ateljeer i Sigtuna kommun. 11 konstnärer öppnade sina ateljeér. Ett arrangemang med Kultur o Fritid, ABF , Sigtuna församling.
  
27 juli -22 aug                     Konst- och hantverksutställning på Kulturgården, Sigtuna.
 
5-19 okt                              Höstsalong 2019. Samarbete med Kultur och Fritid, ABF.
34 konstnärer antogs till utställningen med 49 verk. 3 konstnärer representerade Märsta/Sigtuna. Jurybedömd utställning.
 
Övriga aktiviteter
 
Under verksamhetsåret har följande aktiviteter arrangerats för medlemmar och övriga
intresserade.
 
7 februari                            Författarträff med historikern Henrik Berggren.
Ett samarbete med ABF och Sigtuna Kultur och Fritid och ABF.
 
8 februari                            Sopplunch med underhållning av Ullas Trio.
Ett samarbete med Sigtuna Kultur o Fritid och ABF
 
15 februari                          Sopplunch med underhållning av King Meadow Jazz.
                                            Ett samarbete med Sigtuna Kultur o Fritid
 
18 mars                               Internationella kvinnodagen firades med sång av Gisoo Shakeri och författaren Karin Alfredsson. Diktläsning av Katarina Torfason. Ett samarbete med ABF och Sigtuna Kultur och Fritid.
 
9  juni                                  Spelmansstämma på Täppavallen vid Husby skola.
Ett samarbete med Husby-Ärlinghundra hembygdsförening, Sigtuna Kultur o Fritid samt ABF
 
16 aug                                 Sommarfest för föreningens medlemmar i Kulturgården, Sigtuna
 
1 sep                                   Konsert med The Wenngarns i Mariakyrkan. Ett samarbete med ABF, Kultur och Fritid, Destination Sigtuna och Sigtuna församling.
 
 
29 sep                                 Konsert med S:t Eriks Symfoniorkester i Kulturum. Ett samarbete med Sigtuna Kultur och Fritid och ABF.
 
1 nov                                   Sopplunch med trubadur Manfred Stüber. Ett samarbete med ABF och Sigtuna Kultur och Fritid.
 
7 nov                                   Litterär salong med författare från Österbotten, Finland och musiker från Spelstugan i fd Valsta simhall Kulturlänken i samarbete med Sigtuna Museum&Art.
 
Medlemmar och ekonomi
 
Antalet medlemmar vid årets slut 144 (f å 142) varav 8 hedersmedlemmar.
 
Medlemsavgiften år 2019 är 125 kr per medlem.
 
Föreningen har erhållit bidrag med 11 000 kr för baskostnader från Sigtuna kommun. Föreningen har sökt och erhållit verksamhetsbidrag på 32 700 kr kr från Sigtuna kommun. ABF har bidragit med 12 000 kr genom att betala fakturan för S:t Eriks Symfoniorkester.
 
Föreningens ekonomiska ställning (balans- och resultaträkning) framgår av 2019 års räkenskaper. Årets resultat (överskott/underskott) föreslås övergå till ny räkning.
 
Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsesammanträden.
 
Styrelsen har beslutat att skära ned på utskick via posten med anledning av höjt porto fr o m år 2020 och övergå till mejlutskick så långt det går.
 
Övrigt
 
Årsmötet hölls den 23 februari 2019.
 
Birgittat Nodler valdes under hösten till tillförordnad ordförande och Ylva Holmberg till vice ordförande med anledning av ordf Karen Salmoses frånvaro/sjukskrivning.
 
Författarträff den 17 oktober med Lasse Berg arrangerades av Kultur och Fritid i samråd med Sigtuna Kulturförening
 
Niornas konstutställning ställdes in p g a svagt intresse från skolorna.
 
Det planerade 30 års jubileet har flyttats till våren 2020.
 
Slutord
 
Vi har under året haft ett stort och varierat utbud.
 
Vi har haft ett gott samarbete med Sigtuna kommun, Biblioteken i Märsta och Sigtuna, ABF Norrort, Lions Märsta/Arlanda, Sigtuna församling, Destination Sigtuna, Märsta Kulturförening, Sigtuna Museum&Art, Husby-Ärlinghundra hembygdsförening.